Over ons

Missie en Visie

De gezondheidszorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De levensverwachting stijgt, de zorgvraag neemt toe, de zorgkosten navenant. Ongezond gedrag (bv roken, alcoholgebruik, ongezonde voeding en weinig beweging) was in 2015 verantwoordelijk voor bijna 20% van de ziektelast en een belangrijke oorzaak van de toename van chronische ziektes (VTV, 2018). Chronisch zieken hebben juist weer een verhoogde kans op een psychische stoornis, zoals depressie (Moussavi et al., 2007), een van de leidende volksziekten in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) streeft ernaar dat Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven. De Nederlandse regering formuleert tevens als missie dat de helft van de zorg zich niet langer in somatische, GGZ of andere zorginstellingen concentreert, maar dicht bij huis of zelfs thuis (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat; Missies voor topsectoren en innovatiebeleid, 2019).

Lees meer

Er is behoefte aan gedragswetenschappelijke expertise om deze uitdagingen het hoofd te bieden en missies te realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van preventie en het bevorderen van een gezonde leefstijl, slimme technologie die aansluit bij de thuissituatie van burgers en het verkleinen van het risico op (chronische) ziektes alsmede het zo optimaal mogelijk verloop van (chronische) ziektes. Dit vraagt om interdisciplinaire samenwerking en netwerkvorming op het gebied van gedrags-wetenschappelijk onderzoek, zorg, onderwijs en opleiding.

Het Platform Gezondheids- en Medische Psychologie (PGMP) wil hieraan bijdragen en streeft een gezonde Nederlandse samenleving na door de inzet van gedragswetenschappelijke kennis en kunde, in het bijzonder gestoeld op inzichten en ervaringen uit de Gezondheids- en Medische Psychologie.

Lees minder

Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Gezondheids- en Medische Psychologie richt zich op de psychologische aspecten van gezondheid en ziekte; in het bijzonder het bestuderen, voorkomen en beïnvloeden van psychologische aspecten ten behoeve van het voorkomen en behandelen van lichamelijke aandoeningen.

Lees meer

Onderwijs

Het onderwijs in Gezondheids- en Medische Psychologie richt zich op de initiële en postdoctorale opleidingen van een breed scala van toekomstige gezondheidsprofessionals, zoals medici, paramedici en verpleegkundigen, psychologen en gezondheidswetenschappers.

Lees meer

Zorg

Vooruitgang in de geneeskunde en hieraan gerelateerde specialismen heeft een positief effect op de levensverwachting, maar betekent tevens dat meer mensen leven met een of meer chronische ziektes, vaak met multiple en complexe morbiditeit en ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven.

Lees meer

Coördinatieteam

Prof. dr. Andrea Evers (voorzitter)

Prof. dr. Andrea Evers (voorzitter)

Drs. Joost Derwig (secretaris)

Drs. Joost Derwig (secretaris)

Prof. dr. Marijn de Bruin

Prof. dr. Marijn de Bruin

Prof. dr. Robbert Sanderman

Prof. dr. Robbert Sanderman

Prof. dr. Ellen Smets

Prof. dr. Ellen Smets

Prof. dr. Marije van der Lee

Prof. dr. Marije van der Lee

Prof. dr. Martha Grootenhuis

Prof. dr. Martha Grootenhuis

PGMP